Att göra en tomtinfart över ett vägdike

Dikena längs våra vägar behövs för att avvattna vägkroppen och förhindra att våra vägar förstörs på grund av hög
fuktighet och frysning under vinterhalvåret. Det är inte tillåtet att lägga igen våra vägdiken eller att bygga infarter över dessa utan att man tar hänsyn till att dräneringen fungerar eller att vattnet i diket har fri passage. Om man har för avsikt att bygga en ny infart måste alltid vägföreningen kontaktas. Följande är riktlinjer för hur en tomtinfart skall se ut:
  • En vägtrumma, dvs. ett plaströr som tål överkörning av även tyngre fordon, på minst 200 mm diameter och utan skarvar skall läggas i diket med ett garanterat fall under infarten.
  • Om diket har ett väldigt kraftigt flöde under del av året kan det behövas ända upp till 800 mm diameter
  • Vägtrumman är typiskt 6 meter lång vilket gör att maximal bredd på en infart är 5 meter.
  • Det är inte tillåtet att lägga längre trummor än 6 meter utan Vägföreningens specifika godkännande.
  • Att bygga en infart över ett vägdike och att se till att flödet i trumman behålls är fastighetsägarens ansvar och kostnad.