Om Brevik-Lerviks Vägförening

Brevik-Lerviks vägförening bildades genom en lantmäteriförrättning i mars 1955.Den lagstiftning som då gällde var från 1939, EVL, Lagen om Enskilda Vägar. Önskemålet om att bilda en vägförening kom vid den tidpunkten från de boende inom Breviks by och hemmanet Lervik. Mycket har hänt sedan dess som alla vet och inte minst väsentligt är att lagstiftningen ändrades flera gånger under perioden då först Anläggningslagen, AL, tillkom år 1974 och kanske ännu viktigare då den gamla lagen, EVL från 1939 upphävdes 1997. Att göra en ny lantmäteriförrättning blev alltså nödvändigt för alla enskilda vägföreningar och för vår del skedde detta 2001-06-05.
Vår gemensamhetsanläggning heter BREVIK GA:1 och du kan läsa mer om detaljerna i innehållet, och om det arbete som åligger oss att sköta, i förrättningsdokumenten som ligger under fliken "förrättning och stadgar". Du kan också klicka på länken nedan.
Vägföreningen har för närvarande 443 fastigheter som medlemmar. Totalt fins inom vägföreningens område c:a 11,2 km belagda vägar och c:a 3,3 km grusvägar